Share Pungutan Suara

Poll

500 px
350 px
250 px
! Anda menggunakan pelayar yang tidak disokong Versi pelayar anda tidak dioptimumkan untuk Toluna, kami mengesyorkan supaya anda memasang versi yang terkini Naik Taraf
Notis Privasi kami mengawal keahlian Panel Pengaruh kami, anda boleh melihatnya di sini . Laman web kami menggunakan kuki. Seperti di dunia luar talian, cookies membuat anda gembira. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kuki yang kami gunakan, lihat Dasar Cookie kami.

Terma Penggunaan dan Keahlian

Selamat datang ke Toluna.com ("Laman" ini). Dengan menggunakan Laman ini, mendaftar sebagai ahli Toluna, menyertai program keahlian Mata Toluna ("Mata" atau "Mata Toluna") atau menyertai sebarang tinjauan atau kajian yang disediakan atau dihoskan oleh Toluna (setiap satu, "Tinjauan" dan secara kolektif "Tinjauan"), anda bersetuju dengan Terma Penggunaan dan Keahlian ini ("Terma"). Jika anda tidak bersetuju, jangan gunakan Laman ini.

Toluna berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubah, mengubah suai, menambah atau mengalih keluar bahagian Terma ini, termasuk Polisi Privasi kami, pada bila-bila masa. Ia adalah tanggungjawab anda untuk menyemak Terma ini secara berkala untuk menyemak perubahan. Penggunaan Laman ini secara berterusan oleh anda selepas pengeposan perubahan sedemikian akan bermakna bahawa anda menerima dan bersetuju dengan perubahan berkenaan. Dengan syarat anda mematuhi Terma ini, Toluna memberikan anda keistimewaan peribadi, bukan eksklusif, tidak boleh dipindah milik, terhad untuk memasuki dan menggunakan Laman ini.

Kelayakan

Keahlian dalam sebarang panel Toluna adalah percuma dan terbuka kepada individu sahaja (bukan perbadanan atau entiti perniagaan lain) yang sekurang-kurangnya berumur lima belas (15) tahun atau umur lain sebagaimana diperlukan oleh lokasi geografi anda. Keahlian dalam panel tertentu boleh disekat seterusnya berdasarkan umur anda atau lokasi geografi. Jika anda berumur kurang daripada lapan belas (18) tahun dan memenangi sebarang hadiah atau menerima sebarang anugerah wang tunai melalui Mata Toluna atau program insentif Toluna yang lain, maka anugerah sedemikian akan dibuat kepada penjaga anda yang sah. Anda dibenarkan untuk mempunyai hanya satu akaun.

Pendaftaran dan Kata Laluan

Walaupun anda boleh mengakses Laman ini tanpa mendaftar untuk keahlian dalam mana-mana panel Toluna, supaya akaun boleh diwujudkan menggunakan nama anda dan sebarang Mata dikreditkan secara betul ke akaun anda, anda mesti melengkapkan borang pendaftaran dalam talian yang disediakan. Untuk membuka akaun ahli, anda mesti memberi Toluna maklumat hubungan yang lengkap dan sah, termasuk nama penuh anda yang sah, alamat rumah, alamat e-mel yang sah, dan semua maklumat lain yang diminta. Akaun anda mesti mempunyai alamat e-mel dan kata laluan yang unik dan sah.

Anda bersetuju untuk memberikan hanya maklumat pendaftaran yang tepat, semasa dan lengkap dan memastikan maklumat berkenaan dikemas kini bagi mengekalkan ketepatannya. Toluna boleh menamatkan atau menggantung keahlian anda dan anda boleh membatalkan Mata anda jika anda gagal untuk memberi atau memastikan maklumat peribadi anda tepat dan lengkap.

Anda boleh menggunakan hanya satu (1) kata laluan untuk membuka dan mengakses akaun anda, dan anda tidak boleh menggunakan kata laluan pemegang akaun orang lain atau membenarkan mana-mana orang lain untuk menggunakan kata laluan anda, atas sebarang sebab sekalipun. Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan nama pengguna dan kata laluan anda dan sebarang aktiviti yang berlaku di bawah akaun keahlian anda, sama ada dibenarkan atau tidak dibenarkan. Toluna tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kerugian yang berlaku melalui penggunaan kata laluan anda oleh pihak ketiga, kecuali apabila penggunaan yang tidak dibenarkan berpunca secara langsung akibat kecuaian melampau atau penipuan oleh Toluna. Anda bersetuju untuk memberitahu Toluna serta-merta tentang sebarang penggunaan yang tidak dibenarkan atau pelanggaran terma akaun ahli anda.

Sekiranya anda terlupa kata laluan anda, anda boleh meminta Toluna menghantar melalui e-mel kepada anda supaya anda boleh mendapatkan semula penggunaan akaun anda. Prosedur ini mengandaikan bahawa sebutan dibuat mengenai nama pengguna anda, dan alamat e-mel yang diberikan oleh anda semasa mendaftar adalah digunakan (atau yang baru diberikan sekiranya kemas kini dibuat).

Dengan menyertai sebagai ahli panel Toluna, anda bersetuju untuk menerima pelawaan untuk menyertai Tinjauan Toluna dan rakan kongsi pihak ketiganya melalui e-mel. Toluna tidak menjamin bahawa anda akan menerima jumlah minimum pelawaan tertentu atau sebarang pelawaan langsung. Penyertaan anda dalam mana-mana Tinjauan dan pendedahan sebarang maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti adalah sukarela sepenuhnya.

Hubungan

Anda bertanggungjawab untuk menyediakan sebarang peralatan komputer dan perkhidmatan komunikasi yang perlu untuk menyambung dan mengakses Laman ini. Anda bersetuju bahawa keahlian anda dalam panel Toluna mahupun pelengkapan sebarang Tinjauan untuk Toluna dan klien mereka tidak mewujudkan apa-apa hubungan agensi, perkongsian atau pekerjaan, dan bahawa pelengkapan Tinjauan oleh anda adalah semata-mata sebagai kontraktor bebas. Anda juga bersetuju Mata atau insentif lain yang anda terima kerana melengkapkan Tinjauan adalah satu-satunya pampasan yang akan anda terima kerana melengkapkan Tinjauan.

Tatalaku Ahli:

Toluna merupakan komuniti dalam talian yang berdedikasi untuk menjadikan suara anda didengar dan membenarkan anda untuk memberitahu penyedia produk dan perkhidmatan terkemuka apa yang anda fikirkan. Apabila anda menggunakan dan mengepos kandungan ke Laman Toluna atau komuniti kami, kami meminta anda mematuhi peraturan berikut:

 • Bersopan-santun dan menghormati pandangan orang lain dan bertingkahlaku yang menyokong persekitaran yang selamat dan selesa bagi semua ahli.
 • Jangan mengepos mana-mana yang berikut:
  • Bahan yang menyokong aktiviti yang salah di sisi undang-undang atau kepercayaan politik, keagamaan atau ideologi.
  • Serangan peribadi atau apa-apa yang (termasuk "jenaka" yang boleh dianggap) lucah, tidak beradab, menyalahi undang-undang, membahayakan, menyakitkan hati, mengancam, menyalahguna, mengganggu, berbentuk fitnah, mengandungi fitnah, tidak benar, mengelirukan atau menceroboh privasi orang lain.
  • Pengiklanan dan pengumpanan - Jangan gunakan mana-mana kawasan komuniti untuk membeli atau mengumpan untuk mendapatkan barangan, perkhidmatan atau wang, atau untuk mengiklankan atau menjual produk atau perkhidmatan kepada orang lain. Sebagai contoh, jangan pos sebarang pengiklanan, rujukan, bahan promosi, mel sampah, "spam", surat berantai, skim piramid atau sebarang bentuk pengumpanan lain.
  • Sebarang kandungan yang melanggar mana-mana paten, hak cipta, tanda dagang, rahsia dagang atau hak harta intelektual lain orang lain.
  • Sebarang kenyataan yang menyatakan atau menandakan bahawa sebarang tindakan yang anda ambil disokong oleh Toluna atau klien kami.
 • Jangan mengambil mana-mana Tinjauan selain daripada dengan niat baik, seperti memberikan jawapan salah atau melalui tinjauan dengan pantas atau menjawab setiap soalan dengan cara yang sama. Toluna berhak untuk menahan pemberian Mata kepada anda jika, menurut pandangan munasabah Toluna, jawapan Tinjauan anda tidak benar atau tidak dipertimbangkan dengan baik.
 • Jangan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian Laman bagi yang selain daripada penggunaan peribadi, bukan komersial anda.
 • Jangan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian Laman ini dalam mana-mana cara yang mungkin melanggar mana-mana undang-undang negeri, persekutuan atau antarabangsa, peraturan, atau keperluan dan/atau syarat kerajaan, perjanjian atau tarif.
 • Jangan menjual semula, membarter, berdagang atau sebaliknya cuba untuk menjana pendapatan dengan menyediakan akses ke Mata Toluna kepada orang lain.
 • Jangan menyamar sebagai mana-mana individu atau entiti, termasuk, tanpa had, pekerja, ejen atau klien Toluna, atau ahli Toluna lain atau sebaliknya mewakili secara salah kaitan anda dengan mana-mana orang atau entiti, termasuk "membingkaikan" mana-mana bahagian Laman ini untuk menjadikannya kelihatan seperti anda mempunyai hubungan dengan kami atau kami telah menyokong anda bagi sebarang tujuan.
 • Jangan menerbitkan atau membuat rujukan kepada mana-mana media kepada mana-mana kandungan Tinjauan tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.
 • Jangan mengumpulkan atau menyimpan mana-mana maklumat peribadi mengenai ahli lain.
 • Jangan cuba untuk mengakses mana-mana perkhidmatan atau kawasan Laman yang anda tidak dibenarkan untuk mengakses.
 • Jangan gunakan sebarang robot, lelabah, pengaut atau cara atau antara muka automatik lain yang tidak kami sediakan untuk mengakses Laman atau mengekstrak data.
 • Jangan menghantar atau sebaliknya memberi kesan kepada kami atau Laman ini (atau apa sahaja atau orang lain) dengan kod berbahaya, menyalahi undang-undang, menipu atau merosakkan seperti virus, "perisian intip", "perisian iklan" atau kod lain yang boleh menjejaskan dengan teruk Laman ini atau mana-mana penerima atau mengambil sebarang tindakan, seperti penafian serangan perkhidmatan, yang mungkin mengenakan beban yang signifikan ke atas infrastruktur Laman ini atau mengganggu dengan operasi biasa Laman ini.
 • Jangan mengepos semula di Laman ini sebarang kenyataan yang anda terima daripada meja bantuan Toluna.
 • Jangan berkomunikasi dengan meja bantuan Toluna dengan cara yang lucah, tidak beradab, membahayakan, menyakitkan hati, mengancam, menyalahguna, mengganggu, berbentuk fitnah, mengandungi fitnah, tidak benar atau mengelirukan.
 • Jangan terlibat dalam sebarang aktiviti lain yang secara munasabah dianggap tidak betul atau mengganggu oleh Syarikat.

Kegagalan untuk mematuhi Tatakelakuan ini boleh mengakibatkan penamatan akaun keahlian anda dan pembatalan sebarang Mata.

Kerahsiaan Tinjauan

Pelanggan Toluna mungkin mendedahkan maklumat dan bahan sulit dan/atau proprietari kepada anda sebagai sebahagian daripada Tinjauan, dan maklumat dan bahan sedemikian akan kekal hak milik tunggal dan eksklusif pemiliknya. Maklumat sulit ini boleh termasuk, tetapi tidak terhad kepada, idea atau konsep produk baru, konsep pembungkusan, konsep pengiklanan dan filem atau televisyen atau treler, dan teks, imej visual dan bunyi yang berkaitan. Dengan menjadi ahli, anda bersetuju bahawa anda akan menyimpan kandungan dan bahan yang didedahkan kepada anda sebagai sebahagian daripada semua Tinjauan yang anda sertai sebagai sulit dan tidak mendedahkannya kepada mana-mana pihak ketiga atau menggunakan maklumat sulit untuk sebarang tujuan melainkan untuk tujuan tunggal untuk melengkapkan Tinjauan. Jika anda melanggar tanggungjawab ini, sebagai tambahan kepada pembatalan Mata anda dan penamatan akaun anda, anda mungkin bertanggungjawab membayar ganti rugi kewangan kepada Toluna dan/atau klien kami untuk kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran terma oleh anda.

Polisi Privasi

Untuk lebih memahami bagaimana Toluna mengumpul, menggunakan dan berkongsi maklumat peribadi anda, sila semak polisi privasi kami, yang tersedia di sini.

Kandungan Ahli dan Lesen

Anda dengan ini memberi hak bukan eksklusif, berterusan, tanpa had, seluruh dunia, bebas royalti kepada Toluna untuk menggunakan bagi sebarang tujuan mana-mana kandungan yang anda serahkan kepada Laman ini, termasuk hak untuk mengedit, menyalin, menghantar, menerbit, memapar, mengubah suai, mengedar, membuat kerja terbitan daripadanya dan membangunkan kandungan sedemikian dan memindahkan kandungan sedemikian kepada pihak ketiga. Anda, bukan Toluna, akan mempunyai tanggungjawab dan liabiliti tunggal bagi semua kandungan yang anda gunakan, muat naik, pos atau serahkan kepada Laman ini, termasuk di papan mesej kami dan sebarang Tinjauan yang anda sertai, termasuk tanggungjawab untuk mendapatkan sebarang kelulusan dan kebenaran yang diperlukan untuk mengepos kandungan sedemikian.

Mata Toluna

Apakah Mata?

Toluna menghargai pendapat ahli kami, dan untuk menunjukkan penghargaan kami, Toluna menawarkan insentif dalam bentuk kredit yang dipanggil "Mata," yang dikreditkan ke akaun anda yang diselenggara oleh Toluna. Mata boleh ditebus untuk wang tunai, hadiah atau menyertai cabutan bertuah seperti yang dinyatakan dan tertakluk kepada terma di bawah.

Memperolehi Mata

Mata akan dikreditkan ke akaun anda hanya melalui penyertaan anda dalam aktiviti yang dibenarkan oleh Toluna, yang termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pendaftaran sebagai ahli panel, melengkapkan profil demografik dan melengkapkan aktiviti penyelidikan pemasaran kualitatif atau kuantitatif yang dilakukan oleh Toluna, dan hanya selaras dengan tawaran insentif khusus yang didedahkan bagi setiap aktiviti. Secara khusus, anda boleh memperolehi mata seperti berikut:

 • Melengkapkan Tinjauan: Peroleh Mata untuk setiap tinjauan yang anda layak dan lengkapkan. Mata yang diberikan berbeza mengikut tinjauan.
 • Melengkapkan Tinjauan Minat Peribadi (Profil): Ahli panel boleh memperolehi Mata tambahan dengan melengkapkan profil ahli. Setiap profil yang dilengkapkan bernilai 100 Mata tambahan.

Selain daripada itu, anda akan diberi peluang untuk menyertai undian wang tunai mingguan kami (lihat peraturan rasmi di bawah)  di mana dua puluh lima pemenang bertuah akan memenangi sebanyak 100 € tunai atau jumlah yang sama dalam mata Toluna, apabila anda mula menyertai komuniti dan apabila anda cuba mengambil tinjauan , tetapi tidak memenuhi syarat kajian tersebut.

Masa kredit untuk mata atau kemasukan cabutan bertuah bergantung pada Tinjauan. Bagi sesetengah Tinjauan, kredit digunakan dengan cepat atau dalam tempoh beberapa hari; untuk yang lain, kredit digunakan selepas Tinjauan telah ditutup.

Toluna akan menyimpan rekod Mata yang dikreditkan ke dan didebitkan dari akaun anda dan membenarkan anda menyemak status akaun anda secara dalam talian dengan melakukan log masuk dan menyemak halaman "Mata Anda". Walaupun Toluna mengambil setiap tindakan untuk memastikan bahawa akaun dikreditkan dengan betul, ia adalah tanggungjawab anda untuk mengesahkan bahawa Mata anda telah dikreditkan dengan betul. Jika anda merasakan jumlah insentif yang dikreditkan ke akaun anda adalah tidak betul, anda mesti menghubungi Toluna melalui e-mel dalam tempoh 60 hari selepas kesilapan yang didakwa dan menerangkan sepenuhnya asas pertikaian anda, dengan melampirkan sebarang maklumat berkaitan yang memberikan bukti percanggahan berkenaan. Selepas menerima notis anda, kami akan menyiasat tuntutan anda dan memaklumkan anda keputusan kami untuk melaraskan atau mengekalkan jumlah Mata yang dikreditkan ke akaun anda, mengikut yang kami anggap sesuai, dalam tempoh tiga puluh (30) hari. Jika kami memerlukan masa tambahan untuk membuat keputusan atas tuntutan anda, kami akan memaklumkan anda dan akan berusaha memberikan keputusan seberapa segera yang boleh. Sebarang keputusan oleh kami berhubung dengan tuntutan sedemikian adalah muktamad.

Menebus Mata

Anda boleh membelanjakan Mata anda dengan memilih "Dapatkan Ganjaran" dari menu "Ganjaran", di mana anda boleh melihat senarai penuh ganjaran yang tersedia untuk negara anda.

Mata dianugerahkan kerana melengkapkan tinjauan, tinjauan profil peribadi, dan penyertaan lain di Laman ini. Mata secara automatik ditukarkan kepada nilai tunai apabila anda meminta bayaran atau baucar.

Anda boleh menebus Mata yang anda layak pada bila-bila masa dengan memaklumkan kami melalui Pusat Ganjaran. Selepas menerima notis sedemikian daripada anda, Toluna akan mengesahkan jumlah dalam akaun anda dan akan menyatakan kepada anda jumlah yang tersedia untuk pengeluaran. Jika anda meminta baucar bayaran, Toluna akan mengepos baucar berkenaan atau menyediakan kod baucar melalui cara elektronik dalam tempoh 8 minggu dari permintaan anda. Sila pastikan bahawa kami mempunyai alamat anda yang betul untuk mengelakkan sebarang kelewatan dalam penghantaran. Semua ganjaran adalah terbatal di mana dilarang oleh undang-undang atau peraturan yang berkenaan dan tertakluk kepada perubahan sebagaimana yang diperlukan untuk mematuhi undang-undang atau peraturan sedemikian.

Baucar

Baucar elektronik (e-baucar) akan dihantar ke akaun Toluna anda, atau dalam beberapa keadaan, ke alamat e-mel yang ditunjukkan dalam akaun anda. Pemindahan bank / permintaan PayPal akan dikreditkan terus ke bank atau akaun PayPal yang ditunjukkan dalam akaun. Ia adalah tanggungjawab anda untuk memastikan maklumat anda adalah terkini.

Tamat Tempoh Mata

Apabila Mata dikreditkan ke akaun anda, ia akan kekal sah untuk tempoh satu tahun dan empat bulan (16 bulan) dari tarikh ia diperolehi. Jika selepas tempoh ini Mata belum digunakan, ia akan secara automatik luput dan akan dipadamkan dari akaun anda. Potongan ini akan sentiasa berlaku menjelang akhir bulan, biasanya pada hari ke 28. Sebagai contoh, jika anda memperolehi Mata pada 15 Mac 2016, ia akan dialih keluar dari akaun anda pada 28 Julai 2017, jika ia masih dalam akaun anda. Mata tidak boleh ditebus selepas tarikh tamat tempoh.

Selain itu, semua Mata anda akan luput serta-merta dan terbatal sekiranya anda membatalkan akaun anda di Toluna atau jika akaun anda menjadi "tidak aktif." Untuk menjadi ahli yang aktif bermaksud bahawa anda telah menyertai Toluna dan mengambil bahagian dalam Tinjauan atau aktiviti lain di Laman ini dalam tempoh 12 bulan dari pendaftaran awal anda atau dalam tempoh 12 bulan sebelumnya. Toluna tidak akan memberi anda sebarang maklumat mengenai pembatalan dan pelucuthakan sebarang Mata anda. Toluna berhak untuk menggantung peraturan pembatalan dan pelucuthakan ini mengikut budi bicaranya sendiri.

Salah laku, Penipuan dan Membetulkan Kesilapan Akaun

Toluna mengekalkan hak untuk memantau semua aktiviti ahli dalam Mata Toluna. Jika diperlukan oleh undang-undang, jika anda telah melanggar Tatalaku kami di atas, atau sekiranya akaun anda menunjukkan tanda penipuan, penyalahgunaan atau aktiviti mencurigakan, akaun ahli anda boleh ditamatkan dan anda boleh kehilangan semua Mata yang terkumpul. Jika anda telah menjalankan sebarang aktiviti penipuan, Toluna berhak untuk mengambil sebarang tindakan undang-undang yang perlu dan mungkin mempunyai alasan untuk merampas sebarang ganjaran yang ditebus akibat dari aktiviti sedemikian. Selain itu, anda mungkin dipertanggungjawabkan atas kerugian kewangan Toluna, termasuk kos litigasi dan ganti rugi, dan anda tidak akan dibenarkan untuk menyertai Mata Toluna di masa hadapan.

Jika akaun anda tidak menggambarkan secara tepat baki Mata anda, Toluna berhak untuk membetulkan kesilapan sedemikian. Jika anda telah diberikan Mata secara silap atau anda percaya bahawa akaun ahli anda telah menjadi subjek aktiviti yang mencurigakan, sila hubungi Toluna dengan segera. Jika ia ditentukan bahawa anda telah menjadi mangsa penipuan, Mata yang telah anda peroleh akan dipindahkan ke akaun ahli yang baru.

Kebolehpindahan

Mata tidak mempunyai nilai tunai, dan tidak boleh diserah hak, dipindahkan dan/atau disandarkan kepada mana-mana pihak ketiga. Anda tidak mempunyai hak harta atau kepentingan undang-undang yang lain dalam sebarang Mata ganjaran yang diberikan menurut Program ini.

Tempoh Program & Perubahan kepada Peraturan

Sebarang pindaan boleh menjejaskan keupayaan anda untuk menggunakan mana-mana Mata yang anda kumpul. Jika Program ditamatkan atau keahlian anda ditamatkan oleh Toluna selain daripada akibat pelanggaran anda ke atas Terma ini, anda akan hanya mempunyai 30 hari dari tarikh penamatan untuk menebus semua Mata anda yang terkumpul. Jika terdapat pengubahsuaian kepada Mata Toluna, kami akan berusaha untuk memaklumkan anda; bagaimanapun, Toluna tidak akan bertanggungjawab jika anda tidak mengetahui mengenai pengubahsuaian berkenaan. Ganjaran yang ditawarkan dan tahap mata diperlukan untuk ganjaran yang khusus adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Semua ganjaran adalah tertakluk kepada ketersediaan.

Harta Intelek Toluna

Laman ini dilindungi oleh undang-undang harta intelek dan anda bersetuju untuk menghormatinya. Semua hak yang tidak diberikan secara tersurat kepada anda adalah terpelihara oleh Toluna atau pemberi lesennya.

Logo dan tanda dagang "TOLUNA", "TOLUNA.com" adalah tanda dagang atau tanda dagang berdaftar Toluna atau gabungannya. Semua tanda dagang yang lain, tanda perkhidmatan, logo dan nama dagang yang digunakan pada Laman ini adalah harta Toluna atau pemilik mereka masing-masing. Semua hak adalah terpelihara.

Seperti yang digunakan di sini, "Kandungan" bermaksud (tanpa batasan) semua teks, reka bentuk, grafik, imej, fail bunyi, animasi, video, antarmuka, perisian, kod dan pilihan dan susunan yang terdapat di situ atau dimasukkan dari semasa ke semasa di Laman ini. Semua Kandungan di Laman ini adalah tertakluk kepada hak harta intelek, kontrak atau perlindungan lain. Hak harta intelek adalah dimiliki oleh kami atau pemberi lesen kami. Tiada Kandungan boleh disalin, diedarkan, diterbit semula, dimuat naik, diposkan atau dihantar dalam sebarang cara kecuali menurut peruntukan tersurat Terma ini atau dengan keizinan bukan elektronik kami terlebih dahulu. Pengubahsuaian atau penggunaan bahan untuk sebarang tujuan lain mungkin melanggar hak harta intelek. Tiada hak milik kepada salinan atau kepada hak harta intelek dipindahkan kepada pengguna – semua hak milik dan hak kekal bersama kami. Laman ini adalah © TOLUNA. Hak cipta terpelihara.

Penafian Waranti

Dengan menggunakan program Mata Toluna, anda memperakukan dan bersetuju bahawa Toluna bukan bank atau institusi kewangan jenis atau bentuk lain dan bahawa "Mata" yang dikreditkan ke akaun anda bukan merupakan deposit tunai sebenar, tidak memperolehi faedah, dan hanya kemasukan akaun yang melayakkan anda kepada jumlah Mata yang dikreditkan jika anda menebusnya selaras dengan terma penggunaan ini. Anda selanjutnya bersetuju bahawa anda hanya boleh menebus jumlah dalam akaun anda dalam cara dan menurut prosedur yang diterangkan dalam terma penggunaan ini, yang kami boleh pinda dari semasa ke semasa. Toluna tidak bertanggungjawab untuk tindakan mana-mana pihak ketiga, seperti pengeluar sebarang kad hadiah, baucar atau ganjaran lain yang boleh ditebus untuk Mata.

Anda bersetuju secara jelas bahawa penggunaan Laman ini dan program Mata Toluna oleh anda adalah atas risiko anda sendiri. Anda bersetuju bahawa Laman ini, semua maklumat pada Laman ini, perkhidmatan yang ditawarkan oleh ini dan fungsinya, dan program Mata Toluna adalah disediakan oleh Toluna atau syarikat induk korporat atau gabungannya, pengganti atau penerima serah hak, pembekal atau ejen, "SEPERTI ADANYA" dan "SEPERTI TERSEDIA." Toluna tidak bertanggungjawab bagi kesilapan tipografi tanpa mengira sumbernya. Selain itu, Toluna tidak mewakili atau menjamin bahawa maklumat yang boleh diakses di Laman ini adalah tepat, lengkap atau semasa. Anda dengan ini melepaskan Toluna dan gabungannya dan pembekal pihak ketiga daripada semua liabiliti mengenai penebusan dan penggunaan mana-mana ganjaran yang, selepas penerimaan, mungkin hilang, dicuri atau dimusnahkan.

TOLUNA MENAFIKAN SEMUA WARANTI, SYARAT DAN TANGGUNGJAWAB, TERSURAT, TERSIRAT ATAU STATUTORI, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA MANA-MANA WARANTI TERSIRAT, TANGGUNGJAWAB ATAU SYARAT: (a) KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK SESUATU TUJUAN ATAU PENGGUNAAN, KEPUTUSAN, DAN KETEPATAN ATAU KELENGKAPAN ATAU PRIVASI ATAU KESELAMATAN MAKLUMAT; DAN (b) DICIPTA MENGIKUT PENGGUNAAN DAGANGAN, TINDAKAN BERURUSAN ATAU TINDAKAN PRESTASI.

TOLUNA SELANJUTNYA MENAFIKAN SEMUA TANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA, JIKA SEBARANG TANGGUNGJAWAB SEDEMIKIAN ADA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA PENJAGAAN MUNASABAH, USAHA KEMAHIRAN KERJA, KEBEBASAN DARI VIRUS KOMPUTER, DAN KETIADAAN KECUAIAN. TOLUNA SELANJUTNYA TIDAK MEMBUAT WARANTI HAK MILIK ATAU TERHADAP GANGGUAN KE ATAS KESERONOKAN ANDA KE ATAS MANA-MANA ASPEK LAMAN YANG LENGKAP, ATAU TERHADAP PELANGGARAN TERMA.

Batasan Liabiliti

SEHINGGA TAHAP YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, ANDA BERSETUJU BAHAWA TOLUNA ATAU PUN MANA-MANA GABUNGAN KAMI ATAU EJEN TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA DAN/ATAU ORANG LAIN UNTUK SEBARANG GANTI RUGI KHAS, SAMPINGAN, PUNITIF, TURUTAN ATAU UMUM YANG SERUPA, ATAU UNTUK GANTI RUGI UNTUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN ATAU PENJEJASAN PRIVASI, KESELAMATAN DATA, KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI SEBARANG TANGGUNGJAWAB (TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA SEBARANG TANGGUNGJAWAB DENGAN NIAT BAIK, USAHA KEMAHIRAN KERJA ATAU KETIADAAN KECUAIAN), ATAU UNTUK SEBARANG GANTI RUGI YANG SERUPA WALAU APAPUN YANG TIMBUL ATAU BERKAITAN DENGAN MANA-MANA PELANGGARAN TERMA ATAU ASPEK LAIN KESELURUHAN PERJANJIAN ATAU LAMAN INI, WALAUPUN TOLUNA TELAH DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN GANTI RUGI TERSEBUT DAN WALAUPUN DALAM KEADAAN SALAH, TORT (TERMASUK KECUAIAN) ATAU LIABILITI KETAT ATAU GAMBARAN YANG SALAH PRODUK.

DALAM APA JUGA KEADAAN LIABILITI TOLUNA, INDUK KORPORAT ATAU GABUNGANNYA, PENGGANTI ATAU PENERIMA HAK, PEMBEKAL ATAU EJEN TIDAK AKAN MELEBIHI NILAI RUNCIT SEBENAR GANJARAN YANG DIDAKWA, ATAU JIKA PERTIKAIAN BERKAIT SECARA AM KEPADA PROGRAM YANG ANDA GUNAKAN, KEPADA NILAI RUNCIT PASARAN YANG SAKSAMA BAGI MATA GANJARAN YANG TIDAK DIGUNAKAN, BELUM TAMAT TEMPOH, TIDAK DIBATALKAN BOLEH DITUKARKAN.

Perlindungan

Anda bersetuju untuk melindungi dan memastikan Toluna, dan syarikat induk dan gabungannya, bersama-sama dengan pegawai, pengarah, pemilik, pekerja dan ejennya bebas daripada sebarang atau semua tuntutan, kerugian, ganti rugi, saman, denda, levi dan kos (termasuk yuran munasabah peguam dan kos saksi pakar, termasuk kos berkaitan dengan peguam dalaman), (secara "Tuntutan"), yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Laman ini oleh anda dan sebarang kandungan yang anda letakkan di Laman ini, termasuk Tuntutan yang dibuat oleh pihak ketiga. Anda bersetuju bahawa Toluna mempunyai hak tidak terhad untuk mempertahankan sebarang Tuntutan dan untuk menyelesaikan sebarang Tuntutan tanpa kebenaran anda terlebih dahulu. Anda bersetuju untuk memberikan Toluna segala bantuan yang munasabah dalam mempertahankan sebarang Tuntutan.

Membatalkan Akaun Anda

Anda boleh membatalkan akaun anda pada bila-bila masa dengan menghubungi Toluna di contact@toluna.com atau dengan mengaktifkan ciri "Hentikan langganan" di Laman ini. Akaun anda juga akan dibatalkan jika anda menarik diri dari panel Toluna. Sebaik sahaja selepas pemadaman atau pengeluaran anda dari panel Toluna, akaun anda akan ditutup. Anda memahami dan bersetuju bahawa, seperti yang dinyatakan di atas, selepas menutup akaun anda, hak anda untuk mengakses program Mata Toluna akan terhenti dan semua Mata yang dikreditkan ke akaun anda pada masa tersebut, walau bagaimana dan bila terkumpul, akan dibatalkan. Toluna boleh menamatkan akaun anda pada bila-bila masa atas sebarang sebab.

Liabiliti Cukai

Anda mungkin dikehendaki di bawah undang-undang tempatan untuk membayar cukai ke atas hadiah yang anda terima. Anda mengaku bahawa kami boleh memberikan maklumat kepada agensi cukai, atau menahan cukai, atas permintaan agensi tersebut atau seperti yang kami, mengikut budi bicara kami, fikirkan sesuai. Anda mengaku dan bersetuju bahawa anda akan memberikan Toluna sebarang maklumat peribadi tambahan yang Toluna perlukan untuk mematuhi mana-mana tanggungjawab pelaporan atau penahanan. Kegagalan anda untuk memberikan maklumat sedemikian dalam tempoh 30 hari dari penghantaran permintaan oleh Toluna ke alamat e-mel yang didaftarkan pada masa tersebut boleh mengakibatkan pembatalan Mata atau hadiah yang mungkin telah anda menangi.

Pautan

Toluna akan menyediakan pautan ke laman web pihak ketiga sebagai kemudahan kepada anda, dan tindakan Toluna menyediakan mana-mana pautan bukan merupakan sokongan laman sedemikian terhadap Toluna atau sebaliknya. Anda bersetuju bahawa Toluna tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai kandungan atau ketepatan dan Toluna tidak menjamin dan tidak akan mempunyai sebarang liabiliti atau tanggungjawab untuk sebarang sumber atau laman web pihak ketiga, atau untuk sebarang bahan, produk atau perkhidmatan lain pihak ketiga. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan sebarang sumber pihak ketiga dengan cara yang akan mencabuli atau melanggar hak mana-mana pihak lain dan bahawa Toluna tidak dalam apa cara sekali pun bertanggungjawab bagi penggunaan sedemikian oleh anda.

Notis

Notis kepada Anda: Kami boleh memberikan anda semua notis kami yang perlu kami berikan dengan mengepos notis berkenaan di Laman ini. Anda juga bersetuju bahawa kami boleh memberi notis melalui e-mel mengikut budi bicara kami, termasuk notis sepina atau proses undang-undang yang lain (jika ada). Kami boleh memberikan notis ke mana-mana e-mel atau alamat lain yang anda berikan semasa pendaftaran. Anda bersetuju untuk memastikan alamat anda semasa dan menyemak notis yang diposkan di Laman ini.

Notis kepada Kami: Kami menerima banyak e-mel dan tidak semua pekerja adalah terlatih untuk berurusan dengan setiap jenis komunikasi, jadi anda bersetuju untuk menghantar kami notis dengan mengirimkannya kepada Toluna SAS, 5 avenue du château, 94300, Vincennes Cedex, France, Attn. Panel Team. Jika undang-undang memerlukan kami untuk menerima notis e-mel walau apa pun peruntukan terdahulu, hubungi kami di +33(0)140897100 untuk mendapatkan alamat kami yang disediakan bagi penerimaan notis sedemikian.

Keseluruhan Perjanjian; Pelbagai.

Terma ini, termasuk item yang digabungkan ke dalamnya (cth., Polisi Privasi), serta sebarang terma atau syarat tambahan yang terkandung di Laman ini untuk aktiviti tertentu, dan pendedahan yang diberikan oleh kami dan keizinan yang diberikan oleh anda di Laman ini (secara kolektif, "Keseluruhan Perjanjian"), membentuk keseluruhan perjanjian antara kita dan tiada pihak telah bergantung pada sebarang representasi yang dibuat oleh pihak yang lagi satu yang tidak dinyatakan secara jelas dalam Keseluruhan Perjanjian. Jika mana-mana peruntukan Keseluruhan Perjanjian didapati oleh mahkamah bidang kuasa yang wajar sebagai tidak sah, peruntukan selebihnya akan terus kekal digunakan sepenuhnya, dengan syarat bahawa peruntukan risiko yang diterangkan di sini digunakan sejauh yang mungkin. Kegagalan kami untuk bertindak berhubung pelanggaran terma tidak mengetepikan hak kami untuk bertindak berhubung pelanggaran berikutnya atau yang serupa, dan masa adalah intipati Keseluruhan Perjanjian.

Notis Ejen Hak cipta

Toluna menghormati hak harta intelek orang lain dan meminta anda melakukan yang sama. Sesiapa yang percaya bahawa kerja mereka telah diterbitkan semula dalam Laman ini yang merupakan pencabulan hak cipta boleh memberikan notis kepada Ejen Hak cipta yang dilantik untuk Laman ini yang mengandungi berikut:

 • Tandatangan elektronik atau fizikal seseorang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik kepentingan hak cipta;
 • Pengenalan kerja yang mempunyai hak cipta yang didakwa telah dicabuli;
 • Pengenalan bahan yang didakwa melanggar terma dan maklumat yang secara munasabah mencukupi untuk membenarkan kami untuk mengesan bahan berkenaan;
 • Alamat, nombor telefon, dan, jika tersedia, alamat e-mel yang membolehkan pihak yang membuat aduan dihubungi;
 • Satu representasi bahawa pihak yang membuat aduan mempunyai kepercayaan dengan niat baik bahawa penggunaan bahan dalam cara yang diadukan adalah tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya atau undang-undang;
 • Satu representasi bahawa maklumat di dalam notis adalah tepat, dan di bawah penalti sumpah palsu, bahawa pihak yang mengadu dibenarkan untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa telah dilanggar.

Dakwaan dan notis pelanggaran hak cipta (tetapi bukan notis lain) perlu dihantar untuk perhatian Penasihat Undang-undang mengikut cara berikut:

 • melalui surat: Toluna USA, Inc., 21 River Road, Wilton CT 06897, Attn. General Counsel
 • melalui telefon: 203 834 8585
 • melalui faks: 203 834 8686
 • melalui e-mel: legalNA@TOLUNA.com

Maklumat Lanjut

Jika anda mempunyai aduan, anda boleh menghubungi kami di Toluna SAS, 5 avenue du château, 94300, Vincennes Cedex, France.


Syarikat Hosting:
Toluna USA, Inc.
21 River Road
Wilton, CT 06897 USA
Telephone: +1 203 834 8585

OK
Batal
Kami telah melumpuhkan proses log masuk melalui Facebook. Sila masukkan e-mel Facebook anda untuk menerima pautan penciptaan kata laluan baru.
Sila masukkan E-mel yang sah
Batal
Apabila anda memuat naik gambar, laman kita kelihatan lebih menarik.
Muat naik